Arch-Info 2010

Úvod Katalog materiálů Novinky IQ Park Hledání Vkládání dat Nápověda Služby   Přihlášení
Věda, výzkum  

 
Věda, výzkum

Zpět  
 
NOVÝ DRUH BETONU

S objevem grafenu došlo k možnosti jeho spojení s obyčejným betonem, čímž se změní nejen jeho chemické složení na nanoskopické úrovni, ale také jeho vlastnosti. Nový materiál dostal název grafetón.

V porovnání s běžnou betonovu směsí má pevnost tlaku vyšší o 146 procent a v ohybu o 80 procent. Lépe také odolává průsakům vody.

Grafen je supertenká forma uhlíku strukturou podobná grafitu, představující po karbynu nejpevnější známý materiál na světě. Na výšku má pouze jeden atom a je průhledná, v důsledku této de facto 2D struktury má také některé zvláštní fyzikální vlastnosti.

Zadáno: 29.12.2018 11:06   Autor: admin webu dle netu
BETON SAMOZACELUJÍCÍ TRHLINY

Vznik trhlin v betonu je zapříčiněn mnoha důvody, objemovou roztažností, vysycháním, zatížením konstrukce apod.
Trhlinami vniká do konstrukce voda, kyslík a další plyny. Opakováním cyklů dochází k degradaci betonu i železné výztuže a konstrukčních prvků.

Tým holandských vědců, vedený mikrobiologem Dr. Henkem Jonkersenem, vyvíjí speciální betonovou směs, která kromě tradičních složek, obsahuje také miniaturní keramické tobolky, v nichž jsou uloženy spory bakterií společně s mléčnanem vápenatým, který slouží jako potrava pro tyto bakterie.

Když do trhliny v betonu a následně do tobolek prosákne voda, bakterie se probudí a začnou mléčnan vápenatý přetvářet na vápník, což je jedna ze dvou základních složek vápence, který pak zaplní vzniklou prasklinu.

Bakterie rovněž ke své práci spotřebovávají kyslík, který se v trhlině nachází. Tím, že bakterie zakryjí obnažený kov nově vytvořenou vrstvou vápence a zároveň likvidují kyslík, brání vzniku koroze.

Zadáno: 28.05.2013 10:50   Autor: admin webu dle netu
BLINGCRETE ™

BlingCrete ™ je nový materiál kombinující výhody betonových výrobků-pevnost, požární bezpečnost, stavební metody a možnosti reflexe světla v určitých oblastech nebo místech.

Na povrch betonu jsou umístěny skleněné mikrokuličky, které odrážejí světlo a přidávají betonu nové optické vlastnosti. Mikrokuličky se umisťují na povrch pomocí matrice s využitím nanotechnologií.

Opticky tak lze zvýraznit například okraje schodů, obrubníky, okraje nástupišť a letových drah apod. vytvořit prostorové pomůcky pro osoby nevidomé a zrakově postižené. Využití lze předpokládat také na fasádách i v interiérech.

Zadáno: 27.04.2012 21:44   Autor: admin webu
FOTOVOLTAICKÝ GEL

Fotovoltaický transparentní gel je novým nápadem vědců, který pozvolna opouští laboratoře a začíná být testován v reálných podmínkám.

Jeho aplikace na vnitřní plochu skla nebo do vnitní části izolačního dvojskla vytváří z obyčejného okna fotovoltaický průhledný panel, který generuje elektrický proud.

Zatím není průhlednost zcela "stoprocentní", ale to by v řadě aplikací nemusela být nutně nevýhoda, spíše naopak, jednalo by se pak o funkční vzorovaná nebo mléčná skla výplní otvorů apod.

Výměna "obyčejných" dvojskel je velice jednoduchou aplikací fotovoltaiky na objektu, bez nutnosti zasahovat do střechy nebo fasády, tedy bez zásahu do vzhledu objektu.

Vedlejším přínosem by mohla být další mezivrstva v izolačním skle, bránící prostupům tepla.

Zadáno: 06.04.2011 12:45   Autor: admin dle internetu
PIEZOELEKTRICKÉ DLAŽDICE

Piezoelektrické dlaždice tvoří podlahový systém, který dokáže transformovat mechanickou energii z pěší chůze na elektrický proud.
Systém využívá piezoelektrického jevu a v závislosti na provozu může generovat 1–5 Wh na 0,1 m2. Využití pro chodníky, taneční parkety, veřejná prostranství, sportovní objekty, vstupy komerčních objektů, silnice apod..

V Japonsku se cestující na jednom z ejfrekventovanějších japonských nádraží, Shibuya v Tokiu, stali zdrojem elektrické energie. Umožňuje to piezoelektrický chodník, který přeměňuje jejich kroky v elektřinu. Ta potom napájí informační tabuli a vánoční osvětlení.
Čtvercová „dlaždice“ o straně 15 centimetrů vyprodukuje asi půl watu pokaždé, když na ni stoupne šedesátikilogramový člověk. Celkové množství takto vyprodukované elektřiny je zobrazeno na elektronické tabuli.

V Izraeli testují výrobu elektřiny na stometrovém úseku silnice. Takto lze údajně vyrobit až 80 kWh energie na kilometr silnice, kterou je dále možné skladovat v bateriích nebo superkondenzátorech. Nebo ji lze také využít jako zdroj pro osvětlení kolem cest.
Srdce systému je tvořeno skříňkou s piezoelektrickým materiálem, která je umístěná těsně pod povrch silnice. Když auto přejíždí přes skříňku, piezoelektrický materiál se stlačí a začne produkovat elektrickou energii.

Další aplikaci testují ve francouzském Toulouse. Piezoelektrický systém, který je zabudovaný do chodníků, si bere energii z pohybu chodců a předává ji do systému přilehlého osvětlení.

Zadáno: 23.03.2011 10:04   Autor: admin webu dle internetu
VNITŘNÍ ZATEPLENÍ

Výzkum v oblasti vnitřního zateplení pokročil do stádií praktického použití.

Pro úspěšný návrh je nutné používat kapilárně aktivní stavebně izolační materiály. Jako nejvhodnější se zatím jeví křemičitan vápenný, který umí učinně odvádět zkondenzovanou vlhkost.

Při návrhu vnitřního zateplení je nutné provést individuální technický výpočet transportu vlhkosti konstrukcí. Vnitřní izolant snižuje teplotu vrstev konstrukce hluboko pod 0°C. Je tedy nutné prověřit vedení instalací v obvodových stěnách, kde hrozí zamrzání.

Další podstatnou nevýhodou je problematické řešení navazujících konstrukcí (vnitřní stěny a příčky, stropy a podlahy), kde nutně vznikají v místech napojení tepelné mosty. Včetně možného ohrožení zhlaví dřevěných trámů apod.

Otázkou také zůstává chování stávajících stavebních materiálů uvnitř konstrukcí, kde opakovaně dochází k promrzání a zamrzání vlhkosti obsažené v konstrukci.

Zadáno: 06.12.2010 17:10   Autor: admin
FOTOKATALICKÉ NÁTĚRY

Další aplikací uplatňující fotokatalitické částice TiO2 obdobně jako u fotokatalitického cementu a jeho aplikacích-betonu a omítek (viz článek níže) jsou fotokatalytické nátěry, které čistí vzduch od virů, bakterií, alergenů, karcinogenů a zplodin.

V nátěru jsou obsaženy fotoaktivní nanočástice TiO2, které jsou uchyceny v porézní struktuře minerálních látek.
Vlivem působení UV záření z přírodního nebo umělého zdroje dochází k aktivaci fotoaktivních nanočástic. Při kontaktu organických částic ( bakterie, vir, spóra, molekula atd.) s aktivovanou fotoaktivní nanočásticí TiO2 dochází k reakci se vzdušným kyslíkem a k rozkladu organické částice na vodu a CO2.

Dalším dopadem UV záření dochází k nové aktivaci fotoaktivních nanočástic a celý proces se opakuje.

V současné době již dochází k výrobě a praktickým aplikacím tohoto procesu viz Katalog výrobků

Zadáno: 16.11.2010 09:31   Autor: admin
FOTOKATALICKÝ CEMENT TioCem

Fotokatalický cement TioCem má schopnost rozkládat vzdušné polutanty (NOx) a snižovat jejich koncentraci v ovzduší.

Tato schopnost byla prakticky prokázána při experimentech reálného chování ve Stockholmu, kdy jedna z komor, kterou procházel okolní vzduch, byla opatřena vápenocementovou omítkou s cementem TioCem. Průměrná denní koncentrace NO2 ve vzduchu klesla o 40-70% při průchodu komorou s fotokatalicky aktivním povrchem.

Praktické použití spočívá ve výrobě betonových prvků s cementem TioCem nebo v opatřování povrchů stavebních materiálů vrstvou z fotokatalicky aktivního materiálu, s podílem cementu TioCem.

Použití takových výrobků by bylo velice účelné v blízkosti frekventovaných silnic a křižovatek, v podzemních garážích nebo na veřejných místech se zvýšeným pohybem lidí (náměstích, pěších zónách, u škol a školek, na zastávkách..) formou zámkové dlažby, betonové vozovky, protihlukových bariér, prvků městské mobiliáře apod.

Další reálnou možností je využití střech. Střecha běžného rodinného domku s plochou 200m2 s aktivní betonovou krytinou by dokázala eliminovat emise NOx z tří domácích plynových kotlů. Při obnově nebo nové výstavbě se celková plocha střech pohybuje řádově v miliónech m2 ročně.

Zadáno: 05.08.2009 09:55   Autor: admin webu dle internetu
CIHLY PLNĚNÉ SYPANÝM PERLITEM

Zateplení soklu vysypáním 1.řady vylehčených cihelných bloků perlitem je, po ověření v praxi, velmi problematická a konstrukčně nebezpečná záležitost.

Při zaplnění dutin vodou, podmáčením nebo nedostatečným zakrýváním vodorovných spar konstrukce před deštěm a sněhem v průběhu provádění stavby nebo po dokončení hrubé stavby, zůstává velké množství vody v mezerách mezi perlitem, která velice obtížně vysychá (v řádu měsíců i let) a podstatným způsobem paradoxně zhorší i tepelně technické vlastnosti cihelné konstrukce na dlouhou dobu.

Následné zmrznutí vody v kapilárách mezi částečkami perlitu doslova roztrhá 1.řadu cihel (v případě netemperované stavby z obou stran). Porušení zejména obvodu cihelného bloku významným způsobem snižuje jeho únosnost a ohrožuje stabilitu celé cihelné konstrukce i stavby.

Zadáno: 16.07.2009 07:21   Autor: admin webu dle internetu
ENERGETICKÝ MODEL OBJEKTU
Pomocí 3D modelovacího programu Google SketchUp a plug inu IES můžete komplexně spočítat energetický model objektu:
celkovou energetickou spotřebu
emise oxidu CO2
dopadající sluneční světlo
tok vzduchu
tok solární energie atd.

Oba programy jsou volně ke stažení na:
sketchup.google.com
www.iesve.com
Zadáno: 24.04.2009 13:17   Autor: admin webu dle internetu
INFORMACE O ZÁVADNOSTI NĚKTERÝCH VÝROBKŮ STŘEŠNÍCH KRYTIN

Odbor prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR byl upozorněn u níže uvedených výrobků na jejich závadnost v tom smyslu, že za určitých okolností nesplňují požadavky platných ČSN (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810) a to ohledně odolnosti proti přelétavému ohni a sálavému teplu:

EPDM-střešní krytina NOVOtan direct (dříve vk),
NOVOtan restore střešní krytina (dříve vks) av,
NOVOtan grey reflect
, které vyráběla a distribuovala tehdejší německá společnost Saargummi GmbH (dnes SAGumex) a které od 1.1. 2003 vyráběla a distribuovala další německá společnost Saarnova GmbH (dnes Dachsysteme GmbH).

Odbor prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR upozorňuje projektanty a investory, aby vždy posoudili a prokázali, že pro jimi navrhované řešení tj. umístění výše uvedených výrobků – střešních krytin v požárně nebezpečném prostoru jiného požárního úseku či objektu nebo mimo požárně nebezpečný prostor splňuje klasifikační požadavky v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany popř. s ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty a ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.

Zadáno: 12.03.2009 11:46   Autor: admin webu dle HZS ČR
NOVÉ SOLÁRNÍ SÍDLIŠTĚ ACKERMANNBOGEN

V Mnichově bylo zrealizováno pilotní nízkoenergetické sídliště s 319 byty (celková podlažní plocha 30.400m2), které je centrálně zásobováno dálkovým teplem a částečně i solárním teplem. Další dokončovaná část sídliště bude solárním teplem zásobována úplně. Akci dotuje Ministerstvo životního prostředí a má za úkol získat zkušenosti i pro další německá města. Uvažuje se s tím, že cena solárního tepla (neutrální na oxid uhličitý) se dříve nebo později srovná s cenou dálkového tepla ze spalování uhlí (5,6 centů/kWh) a dominujícím efektem bude vysoce žádaná ochrana životního prostředí. V Mnichově je elektřina vyráběna kogenerací a proto je považována za velmi „zelenou“.

Podzemní zásobník sluneční energie
Srdcem energetického zásobování je solární podzemní zásobník tepla o objemu 6.000m3. Zachycují se v něm již druhým rokem letní přebytky sluneční energie z kolektorů na střechách domů. Zásobník byl vybudován jako běžná betonová stavba na terénu, vyložen beztlakovou nerezovou nádrží a zasypán zeminou z výkopových prací na sídlišti. Vzniknul tak zajímavý kopec, který je využíván pro hry dětí. Během léta se voda v zásobníku ohřeje na 80°C, ale může dosáhnout až 95°C. Jeho životnost se uvažuje cca 30 let. Teplo z kolektorů postačí na vytápění a ohřev vody pro celé sídliště až do listopadu, poté nastupuje tepelné čerpadlo, viz dále.

Sluneční kolektory
Sluneční kolektory jsou na střechách v celkové ploše 3.000m2, integrované do střešního pláště, čímž se ušetřil podstatný náklad na klasickou krytinu. Co ale překvapí nejvíce, jejich jižní sklon není celoročně optimální kolem 45°, ale pouze 22-23°. Na otázku proč, Ing. Martin Bejker odpověděl: „Byl to požadavek architektů, optimální sklon by stínil další domy i jednotlivé byty. Ani při tak malém sklonu se kolektory nemusí umývat“.
Ročně se získá asi 1.900 Mwh solárního tepla a akumulační prostor v zásobníku vychází 2m3/m2 kolektorové plochy. Na vytápění jde přibližně 50% solárního tepla.
Uvažuje se ještě o umístění dalších kolektorů, jejichž životnost se plánuje 25 let, na střechu blízké školy. Zajímavá získaná zkušenost i pro naše investory: v laboratořích se testují špičkově připravené kolektory, jejichž parametry jsou podkladem pro další výpočty. Sériová výroba kolektorů je vždy trochu jiná a reálné výsledky v praxi jsou nižší. Toto je varování provozovatele investorům.

Tepelná centrála
Je tvořena velkým podzemním prostorem, do kterého se vchází přímo z chodníku. Je v ní velín celého energetického zásobování, tepelné čerpadlo a veškeré potřebné komponenty pro rozvod tepla po sídlišti.

Tepelné čerpadlo
Absorpční tepelné čerpadlo se zapíná v listopadu a využívá zbytkové teplo v zásobníku, který v zimě ochladí až na 15°C a získaným teplem navíc v hodnotě až 140 Mwh dále topí. Jeho topný faktor přesahuje hodnotu 3. Tím lze příští rok zachytit a uchovat více sluneční energie a roční zisk solárního tepla kolem 630 kWh/m2 kolektorové plochy to potvrzuje.

Sídlištní domy
Jedná se částečně o bývalá kasárna, zrušená po roce 1990, která byla podle stále přísnějších norem dokonale rekonstruována a zateplena. Každý dům je uzavřený energetický komplex a každý dům má jiného majitele. Vytápěná plocha činí cca 24.000m2. Balkony stojí venku nezávisle na budovách, aby se vyloučily tepelné mosty.
V každém bytě je předávací stanice tepla pro otopnou soustavu i přípravu TV. Otopnou soustavu tvoří radiátory s poměrovými měřidly a teplotním spádem 60/30°C nebo podlahové vytápění. TV se připravuje průtočným způsobem na 55 až 60°C.

Závěr
Celková suma nákladů na zásobování teplem byla určena na 5 miliónů Euro, akci dotoval stát a město Mnichov, další náklady hradili developeři. Akce ještě není ukončena, ekonomická návratnost nemůže být vyhodnocena. Obyvatelé mají proti ostatním nízkoenergetickým domům v Mnichově spotřebu tepla ještě o 20% nižší.
Popsané solární sídliště v Mnichově potvrdilo záměry investora a ukázalo další možnosti centralizovaného využívání sluneční energie. Lokální energetický systém pro každý dům by byl jednodušší, centralizovaný systém kvůli organizaci mnoha subjektů je komplikovanější. Ochrana před globálním oteplováním, vyčerpávání fosilních zdrojů paliv a energie i odstup od využívání jaderné energie, to vše je pro získávání čisté sluneční energie rozhodující.

Zadáno: 17.12.2008 14:51   Autor: Jaroslav Peterka, AE 5/2008
POTŘEBA ZVÝŠIT POŽÁRNÍ BEZPEČNOST ZATEPLENÝCH FASÁD PROKÁZÁNA

Pracovníci divize požární bezpečnosti pražského Centra stavebního inženýrství (CSI) vyhodnotili výsledky simulace požárního testu vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS (external thermal insulation composite systems) provedených  8. září 2008. Testovány byly stěny zateplené jak expandovým polystyrénem, tak deskami z kamenné vlny. Velký středněrozměrový test skutečného chování izolačních materiálů vůči ohni byl podle metodiky uznávané a  používané ve většině zemí Evropské unie a v USA proveden v České republice poprvé. Pokusů se zúčastnili členové subkomisí Technické normalizační komise (SC1 a SC2 TNK 27) i odborníci ze Slovenska.

„Simulace jasně ukázala, jaké úpravy v zakládání kontaktních zateplovacích systémů a jejich detailů je třeba důsledně zavést do praxe pro zvýšení bezpečnosti obyvatel zateplovaných objektů,“ uvedl Pavel Vaniš, ředitel divize požární bezpečnosti – požárně technické laboratoře CSI a organizátor akce. „Pokusy také potvrdily skutečnost, že pásem kamenné vlny lze účinně chránit hořlavý izolační materiál zateplené fasády před šířením požáru,“ dodal.

Člen slovenské komise TK 17 – ochrana před požárem (obdoba české TNK 27) Jaroslav Miko uvedl, že na základě testů navrhne, aby pro snížení rizika šíření požárů zateplovacími systémy byly na každém podlaží, kde jsou aplikovány jiné izolační materiály, použity požární pásy z nehořlavých materiálů.

Centrum stavebního inženýrství poskytuje služby v oblasti zkušebnictví a certifikace výrobků a technologií používaných ve stavebnictví od roku 1992. Jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně.

Zadáno: 17.09.2008 09:06   Autor: Ing. Pavel Vaniš, CSc., CSI
 
© 2007 didus.software.ltd